Duchowa Adopcja - Parafia św. Mikołaja w Bydgoszczy-Fordonie

ZEGAR

Parafia św. Mikołaja w Bydgoszczy-Fordonie
Parafia św. Mikołaja w Bydgoszczy-Fordonie
Parafia św. Mikołaja w Bydgoszczy
Przejdź do treści

Duchowa Adopcja

Aktualności
25 marca 2023 r.

Dzień Świętości Życia
W każdej minucie, a nawet w sekundzie, w niezliczonych i nieznanych miejscach gdzieś na świecie, dokonuje się z woli Boga Dawcy Życia, cud poczęcia człowieka. Naszą świadomość szokuje przeświadczenie, że wiele poczętych dzieci nie doczeka się swoich narodzin, że zostaną zgładzone, zanim jeszcze ujrzą ten piękny świat, że tysiące lękliwych matek waha się czy urodzić dziecko, które się w nich rozwija. Kto może przekonać lękliwe? Kto może im pomóc?

W sobotę, 25 marca 2023 r., w kościele św. Mikołaja o godz. 18:30 podczas Eucharystii, w uroczystość Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny, 11 osób złożyło przyrzeczenie, które zapoczątkuje „Duchową Adopcję” dzieci zagrożonych zabiciem w łonie matki.
Nad wybranymi przez Boga dziećmi otworzą się parasole modlitwy i przez 9 miesięcy dziesiątką różańca osoby te modlić się będą o ocalenie ich życia.

Czym jest Duchowa Adopcja?
Pełna poprawna nazwa brzmi: „Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego Zagrożonego Zagładą”. Nie jest to więc adopcja prawna dziecka po urodzeniu, pozbawionego opieki rodzicielskiej, do rodziny zastępczej, ale adopcja duchowa dziecka poczętego zagrożonego zabiciem w łonie matki. Wyrażana jest osobistą modlitwą jednej osoby o ocalenie życia dziecka wybranego przez Boga Dawcę Życia. Trwa przez 9 miesięcy, okres wzrostu dziecka w łonie matki. Zobowiązanie adopcyjne, poprzedza przyrzeczenie, które je utwierdza.
Dzień Świętości Życia został ustanowiony w Kościele w Polsce w 1998 r. w odpowiedzi na apel św. Jana Pawła II zawarty w encyklice „Evangelium Vitae” ogłoszonej 25 marca 1995 roku. Papież napisał w niej m.in., że „człowiek i jego życie jawią się nam jako jeden z najwspanialszych cudów stworzenia”, oraz: „Proponuję (…), aby corocznie w każdym kraju obchodzono Dzień Życia (…) Trzeba, aby dzień ten był przygotowany i obchodzony przy czynnym udziale wszystkich członków Kościoła lokalnego. Jego podstawowym celem jest budzenie w sumieniach, w rodzinach, w Kościele i w społeczeństwie świeckim wrażliwości na sens i wartość ludzkiego życia w każdym momencie i każdej kondycji”.

W uroczystość Zwiastowania Pańskiego i w Dniu Świętości Życia wiele osób składa przyrzeczenia Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego czyli zobowiązuje się do modlitwy w intencji dziecka zagrożonego zabiciem w łonie matki.
Niech przemówią liczby:

3 minuty
 • tyle potrzeba, aby uratować ludzkie życie,
 • tyle trwa odmówienie jednej dziesiątki różańca w intencji dziecka zgrożonego zagładą.

276 minut na dobę
 • Polak spędza przed telewizorem.
Pierwsza przyczyna zgonów na świecie? Aborcja!
W ubiegłym roku aż 44 miliony!
Znacznie więcej niż w przypadku nowotworów i AIDS

W ubiegłym, 2022 roku, przeprowadzono na świecie 44 miliony aborcji. W konsekwencji aborcja jest pierwszą przyczyną śmierci w skali globalnej. Dane te podał bioetyczny portal informacyjny Gènétique.org, należący do Fundacji Jérôme’a Lejeune’a.

W ubiegłym roku liczba aborcji wzrosła o 1,4 mln. W roku 2021 było ich 42,6 mln. Przerywanie ciąży jest przyczyną 40 proc. zgonów. Dla porównania choroby nowotworowe spowodowały w ubiegłym roku 9,6 mln zgonów, a AIDS 2 mln. Fundacja Lejeune’a dochodzi do tych wniosków na podstawie danych z portalu Worldometer, który zestawia w czasie rzeczywistym globalne statystyki dotyczące zdrowia, populacji czy zasobów.
Podsumowując miniony rok, Gènétique.org przypomina, że w Stanach Zjednoczonych Sąd Najwyższy uchylił „prawo do aborcji”, natomiast przerywanie ciąży zostało zalegalizowane w San Marino oraz w niektórych stanach Meksyku. W Kolumbii aborcję rozszerzono do 24. tygodnia ciąży, w Holandii zniesiono wymóg 5 dni do namysłu, a na Litwie zalegalizowano aborcję farmakologiczną do 9. tygodnia ciąży. Na Malcie trwa debata nad legalizacją aborcji, natomiast we Francji czynione są starania, by uznać ją za prawo konstytucyjne.

KAI/mall
wPolityce.pl
Duchowa Adopcja jest modlitwą w intencji dziecka zagrożonego zabiciem w łonie matki. Trwa dziewięć miesięcy i polega na codziennym odmawianiu jednej tajemnicy różańca świętego oraz krótkiej modlitwy w intencji dziecka i jego rodziców.

Dzieło duchowej adopcji powstało po objawieniach w Fatimie, stając się odpowiedzią na wezwanie Matki Bożej do modlitwy różańcowej, pokuty i zadośćuczynienia za grzechy. W roku 1987 modlitwa ta została przeniesiona do Polski. Dzieło duchowej adopcji powstało po objawieniach w Fatimie, stając się odpowiedzią na wezwanie Matki Bożej do modlitwy różańcowej, pokuty i zadośćuczynienia za grzechy, które najbardziej ranią Jej Niepokalane Serce. W roku 1987 została przeniesiona do Polski. Pierwszy ośrodek duchowej adopcji powstał w kościele o.o. Paulinów w Warszawie. Stąd rozprzestrzenia się na cały kraj i poza jego granice. Duchowa adopcja skutecznie leczy głębokie zranienia wewnętrzne spowodowane grzechem aborcji, a także pomaga ludziom młodym kształtować charakter, walczyć z egoizmem, odkrywać radość odpowiedzialnego rodzicielstwa. W każdej chwili możesz przyłączyć się do Dzieła Duchowej Adopcji poprzez rozpoczęcie dziewięciomiesięcznej modlitwy za dziecko poczęte. Jest to modlitwa w obronie poczętego życia, a zarazem osobiste wypełnienie Jasnogórskich Ślubów Narodu oraz pomoc dla osób cierpiących z powodu grzechu aborcji.

DUCHOWA ADOPCJA W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH
 1. Kto     może odmawiać modlitwę duchowej adopcji?
      Każdy – osoby świeckie, konsekrowane, mężczyźni, kobiety, ludzie w każdym     wieku. Jedynie dzieci podejmują ją pod opieką rodziców.
 2. Jak     długo trwa adopcja?
      Duchową adopcję podejmuje się na okres dziewięciu miesięcy tylko dla     jednego dziecka. Po spełnieniu wszystkich postanowień i po zakończeniu     adopcji można rozpocząć kolejną adopcję.
 3. Ile     razy można podjąć duchową adopcję?
      Można podejmować ją wielokrotnie, pod warunkiem wypełnienia poprzednich     zobowiązań.
 4. Jakie     mogą być dodatkowe postanowienia?
      Dodatkowymi postawieniami mogą być na przykład: częsta Spowiedź i Komunia     Święta, adoracja Najświętszego Sakramentu, czytanie Pisma Świętego, post o     chlebie i wodzie, walka z nałogami, pomoc osobom potrzebującym, dodatkowe     modlitwy, (litanie, nowenny, koronki…).
 5. Co     można zyskać dzięki duchowej adopcji?
      
  Duchowa adopcja skutecznie     leczy głębokie zranienia wewnętrzne spowodowane grzechem aborcji. Pozwala     matkom odzyskać wiarę w Boże Miłosierdzie, przynosząc pokój ich sercom.     Jako bardzo konkretny, bezinteresowny i osobisty dar (modlitwy, ofiary i     post), pomaga w szczególności ludziom młodym kształtować charakter,     walczyć z egoizmem, odkrywać radość odpowiedzialnego rodzicielstwa,     uzdalniając do postrzegania miłości i seksu oczyma Boga. Ucząc     systematycznej modlitwy i pozytywnego działania pogłębia sens zaniedbanych     praktyk ascetycznych. Może się stać czynnikiem odrodzenia wspólnej     modlitwy i miłości w rodzinie.
 6. Czy     można podejmować duchową adopcję bez dodatkowych postanowień?
      Tak. Dodatkowe postanowienia nie są obowiązkowe, choć adoptujący chętnie     je podejmują.
 7. Czy     trzeba za każdym razem składać przyrzeczenia?
      Tak.
 8. Czy     można adoptować więcej niż jedno dziecko?
      Duchowa adopcja dotyczy jednego dziecka.
 9. Czy     wiemy jakiej narodowości będzie dziecko?
      Nie wiemy. Imię dziecka zna jedynie Bóg.
 10. Skąd     pewność, że Bóg wysłucha mojej modlitwy?
      Naszą pewność opieramy na wierze we Wszechmoc i nieograniczone     Miłosierdzie Boże. Bóg jest Dawcą Życia i Jego wolą jest, by każde poczęte     dziecko żyło i było otoczone miłością rodziców.
 11. Czy     jest grzechem, jeżeli danego dnia zapomni się odmówić modlitwę?
      Zapomnienie nie jest grzechem. Grzechem jest świadome i dobrowolne     zlekceważenie składanego Bogu przyrzeczenia.
 12. Czy     przerywa się duchową adopcję, gdy zaniedbało się modlitwę przez dłuższy     czas?
      Długa przerwa (miesiąc, dwa) przerywa duchową adopcję. Należy wtedy     ponowić przyrzeczenie i starać się je dotrzymać. W wypadku krótkiej     przerwy należy duchową adopcję kontynuować, przedłużając modlitwę o     opuszczone dni.
 13. Czy     duchową adopcję mogą podejmować osoby żyjące w związkach niesakramentalnych?
      Tak, podobnie jak i osoby rozwiedzione.
 14. Czy     przyrzeczenia duchowej adopcji muszą być składane w formie uroczystej,     wyłącznie w kościele w obecności kapłana?
      Wskazane jest, by przyrzeczenia były przeprowadzane uroczyście, chociaż     można je złożyć także prywatnie.
 15. W jaki     sposób można złożyć przyrzeczenia prywatnie?
      Odczytać formułę przyrzeczenia (najlepiej przed Krzyżem lub obrazem) i od     tego momentu przez kolejnych dziewięć miesięcy odmawiać jedną dowolnie     wybraną tajemnicę różańca oraz modlitwę w intencji dziecka i rodziców. Dla     zapamiętania dobrze jest zapisać datę rozpoczęcia i zakończenia modlitwy.
 16. Jak     krzewić modlitwę duchowej adopcji?
      Można wspierać Dzieło Duchowej Adopcji przez np.:
      – pozyskać osoby zainteresowane duchową adopcją,
      – postarać się o zgodę księdza proboszcza na przeprowadzenie przyrzeczeń     duchowej adopcji w kościele,
      – skontaktować się z ośrodkami duchowej adopcji, gdzie można uzyskać     materiały, pełne informacje oraz pomoc w przeprowadzeniu przyrzeczeń.
Parafia św. Mikołaja w Bydgoszczy
Strona w sieci od 1 lipca 1999 r.
Wróć do spisu treści