Wieczysta Adoracja Najświętszego Sakramentu - Parafia św. Mikołaja w Bydgoszczy-Fordonie

ZEGAR

Parafia św. Mikołaja w Bydgoszczy-Fordonie
Parafia św. Mikołaja w Bydgoszczy-Fordonie
Parafia św. Mikołaja w Bydgoszczy
Przejdź do treści

Wieczysta Adoracja Najświętszego Sakramentu

Aktualności
2 maja i 25 listopada

Wieczysta Adoracja Najświętszego Sakramentu

w naszym kościele

od rannej do wieczornej Mszy św.


Giorgio Vasari, Ogród Getsemani.
Tak, jednej godziny
nie mogliście czuwać ze Mną?
Mt 26, 40

Porządek adoracji w dekanacie fordońskim:

MB Królowej Męczenników: 26 kwietnia, 15 września,
Św. Jana Apostała i Ewangelisty: 28 marca, 27 grudnia,
Św. Jana Pawła II: 22 kwietnia,
Św. Łukasza i św. Rity: 6 lipca,
Św. Mateusza: 17 stycznia, 11 sierpnia,
Św. Marka: 17 marca, 3 kwietnia, 9 sierpnia.
Św. Mikołaja: 2 maja, 25 listopada,
Kaplica ss. Szarytek: 7 stycznia, 7 grudnia,
Kaplica w RCO pw. Chrystusa Miłosiernego: 29 stycznia,
Kaplica św. Brata Alberta Hospicjum: 17 czerwca,

W kościele św. Marka, w Kaplicy Najświętszego Sakramentu poświęconej przez bydgoskiego Biskupa Krzysztofa Włodarczyka jest okazja do prywatnej Adoracji Najświętszego Sakramentu:
 • Najświętszy Sakrament wystawiony jest codziennie od poniedziałku do soboty po Mszy św. o godz. 7:00 do czasu rozpoczęcia wieczornego nabożeństwa.
 

DEKRET USTANAWIAJĄCY PORZĄDEK WIECZYSTEJ ADORACJI
W PARAFIACH DIECEZJI BYDGOSKIEJ

N. 859/2004/Bp

I. Wprowadzenie duszpasterskie i niektóre przepisy prawne:
1. Nowy podział diecezji w Polsce w 2004 roku i związane z nim nowe granice Diecezji Bydgoskiej wymagają uporządkowania dotychczasowej praktyki duszpasterskiej dotyczącej całodziennych adoracji Najświętszego Sakramentu.
2. W oparciu o nadesłane przez Księży w bieżącym 2004 roku odpowiedzi na ankietę zostaje podany nowy wykaz dni adoracyjnych w poszczególnych miesiącach roku. W nowym porządku uwzględniono wybudowane w ostatnim czasie kościoły, w tym również kościoły filialne znajdujące się na terenie parafii, gdyż odpowiada to zaleceniu posoborowemu, „aby w kościołach, w których stale przechowuje się Najświętszy Sakrament, odbywało się co roku uroczyste wystawienie trwające dłuższy czas, choćby z przerwami, aby wspólnota miejscowa mogła gorliwiej rozważać i adorować tę tajemnicę” (por. Komunia św. i kult Tajemnicy Eucharystii poza Mszą św., nr 62).
3. Jeżeli względy duszpasterskie, zwłaszcza przypadająca uroczystość liturgiczna lub parafialna, albo inna przeszkoda, będą przemawiały za przesunięciem terminu, można tego dokonać, jednak nie na stałe. Przeniesienie adoracji na najbliższy wolny dzień zalecone jest zwłaszcza w Wielkim Tygodniu, Triduum Paschalnym, i w Oktawie Wielkanocnej.
4. Wyznaczone dni całodziennej adoracji Najświętszego Sakramentu, także te poprzedzające Środę Popielcową, powinny być prawdziwymi „Dniami Eucharystycznymi” w parafii. Należy je dobrze przygotować, pamiętając iż „przy takich wystawieniach ma uwydatnić się związek istniejący między kultem Najświętszego Sakramentu a Mszą św.”, wystawienie takie ma ponadto doprowadzić do zjednoczenia z Chrystusem, które „swój szczyt osiąga w Komunii sakramentalnej” (tamże, nr 58). Dlatego też całodzienne wystawienie powinna poprzedzać i kończyć uroczysta Msza św. z homilią i licznym udziałem wiernych przystępujących do Komunii św. Celem wypełnienia tego postulatu udzielam ogólnego zezwolenia na binację Mszy św. wieczornej w te dni, jeżeli zaistnieje taka konieczność z powodu braku wystarczającej liczby kapłanów.
5. Dotychczasowe adoracje nocne, w zależności od roztropnego uznania duszpasterzy i żywej tradycji lokalnej, mogą być utrzymane lub skrócone do kilku godzin wieczornych.
6. Zgodnie z obowiązującymi przepisami ewentualne zmiany w poniższym „Porządku adoracji” wymagają zgody Ordynariusza miejscowego (tamże, nr 62)

Biskup Ordynariusz Diecezji Bydgoskiej
Jan Tyrawa

Kanclerz Kurii
Ks. dr Lech Bilicki

Bydgoszcz, 11 października 2004 r.

Czym jest adoracja Najświętszego Sakramentu?
 
Adorować, znaczy czcić Boga z miłością, szacunkiem i dziękczynieniem w miejscu Jego obecności, w Jego wspaniałości i w całym Jego dziele zbawienia. Adoracja jest więc zatem pełnym miłości spotkaniem z naszym Bogiem, Panem, Stwórcą, Zbawicielem i najlepszym Przyjacielem.
 
Poprzez adorację Jezus dotyka duszy każdego człowieka i działa w samym sercu świata. Będąc uniwersalnym środkiem przeciwko złu, które nęka ludzkość, adoracja jest czerpaniem miłości Bożej z samego jej źródła.
 
Adoracja nie jest tylko osobistą postawą, nawet jeżeli jest głównie sprawą duchową osoby. To postawa całego Kościoła, który, ponieważ pozostaje zjednoczony z Chrystusem, uwielbia Go i uwielbia Ojca wraz z Nim, adoruje w imieniu całej ludzkości. Adoracja jest czerpaniem łask dla całej ludzkości. Innymi słowy, z duchowych owoców modlitwy przed Najświętszym Sakramentem my wszyscy korzystamy.
 
Dla Jana Pawła II, którego całe życie przeniknięte było głębokim zjednoczeniem z Bogiem na modlitwie, najważniejsze miejsce zajmowała Eucharystia, a także związana z nią adoracja Najświętszego Sakramentu.
 
Papież za św. Alfonsem Marią Liguorim uważał, że: „Wśród różnych praktyk pobożnych adoracja Jezusa sakramentalnego jest pierwsza po sakramentach, najbardziej miła Bogu i najbardziej pożyteczna dla nas”. Eucharystia jest nieocenionym skarbem: nie tylko jej sprawowanie, lecz także jej adoracja poza Mszą św. pozwala zaczerpnąć z samego źródła łaski” (Ecclesia de Eucharistia, 25).
Owoce adoracji

Pierwszym owocem adoracji w życiu jest najpierw wzrost nadprzyrodzonej wiary. Aby adorować, trzeba czynić akty wiary. Nie czujemy obecności Pana, nie widzimy Go, mimo to wierzymy, że okrągły kawałek chleba to sam Chrystus. Wzrastając w tym akcie wiary, tzn. w uznaniu tego, kim Bóg jest i co robi, dochodzimy do wiary coraz większej, bardziej oczyszczonej i rozumnej.

Adoracja odkrywa przed nami nowe światło, coraz bardziej wypełnione tajemnicą. Oczyszcza inteligencję, daje większą jasność, nawet w sprawach konkretnego życia, w codziennych problemach, po prostu dlatego, że wszystko upraszcza.
 
Adoracja prowadzi nas do współczucia i miłości. Adorując stajemy się coraz bardziej podobni do Chrystusa, który przyszedł, by współczuć, wybawiać, uzdrawiać, by uwolnić więźniów, nie możemy nie czynić jak On i dlatego stopniowo wchodzimy we współczucie.

Adoracja eucharystyczna przemienia całe nasze życie przez tę osobistą, całkowitą bliskość z Panem. Jezus obecny w tym sakramencie przychodzi, by mieszkać w nas i pośród nas. Jego obecność przemienia nas i ożywia. Powoli życie i uczucia Chrystusa stają się naszymi, abyśmy mogli w prawdzie powiedzieć: „Teraz już nie ja żyję, ale żyje we mnie Chrystus” (Ga 2,20).


Adoracja będzie nas także uwalniać i uzdrawiać, bo to przecież ten sam Jezus, który przyszedł uwolnić więźniów, przywrócić wzrok niewidomym, który przeszedł przez ziemię dobrze czyniąc, jest osobiście obecny w Eucharystii.

Adoracja daje nam bardziej współpracować w dziele zbawienia, bo adorujemy Adorującego, który naprawia wszelkie zniewagi, wszelkie bałwochwalstwo, wszelki grzech świata popełniony przeciwko Ojcu Światłości.

Adoracja przygotowuje nas również do życia wiecznego, bo w Eucharystii adorujemy Tego, który chodził drogami Galilei, cierpiał za nas, zmartwychwstał i żyje w niebie – Tego samego, którego ujrzymy w chwale, którego widok będzie naszym wiecznym nasyceniem. Adoracja przygotowuje nas do tego w sposób tajemniczy, bo poprzez wiarę daje nam widzieć Niewidzialnego, dotknąć Niezmiennego.

Stając się czcicielami Boga w Najświętszym Sakramencie, ujrzymy Jego chwałę i zostaniemy nią przemienieni, a także przemienimy świat przyciągając innych do Boga.

Mały poradnik dla tych którzy adorują Pana Jezusa w ciszy
 • Uważaj, jeśli już trochę zasmakowałeś w adoracji, dla diabła stałeś się wrogiem numer 1.
 • Uważaj, ten dar jest bardzo delikatny i bardzo kruchy, bo ty sam taki jesteś.
 • Bądź pokorny, łatwo możesz stracić to, co otrzymałeś.
 • Nie licz, że będzie lepiej. Przyjdą zniechęcenia, lenistwo i zima.
 • Bóg pokaże ci także pustynię, chce, abyś na pustyni dojrzał i oczyścił swoje motywacje.
 • Próbuj dostrzegać, co Bóg czyni w twoim życiu i w tobie, dzięki adoracji.
 • Jeśli masz pragnienie adoracji, idź za nim, bo Pan chce ci dać jeszcze więcej.
 • Jezus oczekuje od ciebie, abyś dzielił się owocami adoracji z innymi.
 • Adoracja to źródło z którego może wypłynąć dla ciebie nowe życie.
 • Nie bój się, ale pozwól, aby Pan cię poprowadził.
 • „Niech wspólnoty parafialne podejmą szczególne zobowiązanie do adoracji eucharystycznej poza Mszą św. Pozostawajmy długo na klęczkach przed Jezusem Chrystusem obecnym w Eucharystii, wynagradzając naszą wiarą i miłością zaniedbania, zapomnienie, a nawet zniewagi, jakich nasz Zbawiciel doznaje w tylu miejscach na świecie.”
(Jan Paweł II)

Modlitwa adoracyjna

Uwielbiam Cię Stwórco i Panie, utajony w Najświętszym Sakramencie. Uwielbiam Cię za wszystkie dzieła rąk Twoich, w których mi się ukazuje tyle mądrości, dobroci i miłosierdzia, o Panie, rozsiałeś tyle piękna na ziemi, a ono mi mówi o piękności Twojej, choć są tylko słabym odbiciem Ciebie, Niepojęta Piękności. Choć ukryłeś i utaiłeś piękność Swoją, oko moje oświecone wiarą dosięga Ciebie i dusza moja poznaje Stwórcę swego, najwyższe swe dobro i serce moje całe tonie w modlitwie uwielbienia. Stwórco mój i Panie, Twoja dobroć ośmieliła mnie mówić z Tobą – miłosierdzie Twoje sprawia to, że znika pomiędzy nami przepaść, która dzieli Stwórcę od stworzenia. Rozmawiać z Tobą o Panie, to rozkosz dla mojego serca, w Tobie znajduję wszystko, czego serce moje zapragnąć może. Tu światło Twoje oświeca mój umysł i czyni go zdolnym do coraz głębszego poznawania Ciebie. Tu na serce moje spływają łask strumienie, tu dusza moja czerpie życie wiekuiste. Amen. (Dz 1692)

św. Faustyna Kowalska


Adoracja wieczysta – nieprzerwana adoracja wystawionego Najświętszego Sakramentu oddawana przez osoby lub wspólnoty religijne w obrębie diecezji.

Zwyczaj adoracji Najświętszego Sakramentu pojawił się w Katedrze Mediolańskiej na początku XVI wieku. Wraz z upływem czasu objął swoim zasięgiem całe miasto Mediolan. Stamtąd adoracja wieczysta została przeniesiona do Rzymu przez Filipa Nereusza w 1548. Została oficjalnie wprowadzona do kościołów rzymskich przez papieża Klemensa VIII. Z upływem czasu w kościołach pojawiły się adoracje który trwały przez cały rok (adoracje wieczyste). Zwyczaj też z Rzymu przeniósł się do Europy w Polsce wzmianki o pierwszych wieczystych adoracjach datuje się na okres XVIII wieku. Prócz organizowanej w ramach diecezji wieczystej adoracji istnieją wieczysta adoracja odbywa się również w wybranych kaplicach w trybie ciągłym.
Parafia św. Mikołaja w Bydgoszczy
Strona w sieci od 1 lipca 1999 r.
Wróć do spisu treści