Duchowa Adopcja - Parafia św. Mikołaja w Bydgoszczy-Fordonie

ZEGAR

Parafia św. Mikołaja w Bydgoszczy-Fordonie
Parafia św. Mikołaja w Bydgoszczy-Fordonie
Parafia św. Mikołaja w Bydgoszczy
Przejdź do treści

Duchowa Adopcja

Aktualności
Duchowa Adopcja jest modlitwą w intencji dziecka zagrożonego zabiciem w łonie matki. Trwa dziewięć miesięcy i polega na codziennym odmawianiu jednej tajemnicy różańca świętego oraz krótkiej modlitwy w intencji dziecka i jego rodziców.

Dzieło duchowej adopcji powstało po objawieniach w Fatimie, stając się odpowiedzią na wezwanie Matki Bożej do modlitwy różańcowej, pokuty i zadośćuczynienia za grzechy. W roku 1987 modlitwa ta została przeniesiona do Polski. Dzieło duchowej adopcji powstało po objawieniach w Fatimie, stając się odpowiedzią na wezwanie Matki Bożej do modlitwy różańcowej, pokuty i zadośćuczynienia za grzechy, które najbardziej ranią Jej Niepokalane Serce. W roku 1987 została przeniesiona do Polski. Pierwszy ośrodek duchowej adopcji powstał w kościele o.o. Paulinów w Warszawie. Stąd rozprzestrzenia się na cały kraj i poza jego granice. Duchowa adopcja skutecznie leczy głębokie zranienia wewnętrzne spowodowane grzechem aborcji, a także pomaga ludziom młodym kształtować charakter, walczyć z egoizmem, odkrywać radość odpowiedzialnego rodzicielstwa. W każdej chwili możesz przyłączyć się do Dzieła Duchowej Adopcji poprzez rozpoczęcie dziewięciomiesięcznej modlitwy za dziecko poczęte. Jest to modlitwa w obronie poczętego życia, a zarazem osobiste wypełnienie Jasnogórskich Ślubów Narodu oraz pomoc dla osób cierpiących z powodu grzechu aborcji.

DUCHOWA ADOPCJA W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH
 1. Kto     może odmawiać modlitwę duchowej adopcji?
      Każdy – osoby świeckie, konsekrowane, mężczyźni, kobiety, ludzie w każdym     wieku. Jedynie dzieci podejmują ją pod opieką rodziców.
 2. Jak     długo trwa adopcja?
      Duchową adopcję podejmuje się na okres dziewięciu miesięcy tylko dla     jednego dziecka. Po spełnieniu wszystkich postanowień i po zakończeniu     adopcji można rozpocząć kolejną adopcję.
 3. Ile     razy można podjąć duchową adopcję?
      Można podejmować ją wielokrotnie, pod warunkiem wypełnienia poprzednich     zobowiązań.
 4. Jakie     mogą być dodatkowe postanowienia?
      Dodatkowymi postawieniami mogą być na przykład: częsta Spowiedź i Komunia     Święta, adoracja Najświętszego Sakramentu, czytanie Pisma Świętego, post o     chlebie i wodzie, walka z nałogami, pomoc osobom potrzebującym, dodatkowe     modlitwy, (litanie, nowenny, koronki…).
 5. Co     można zyskać dzięki duchowej adopcji?
      
  Duchowa adopcja skutecznie     leczy głębokie zranienia wewnętrzne spowodowane grzechem aborcji. Pozwala     matkom odzyskać wiarę w Boże Miłosierdzie, przynosząc pokój ich sercom.     Jako bardzo konkretny, bezinteresowny i osobisty dar (modlitwy, ofiary i     post), pomaga w szczególności ludziom młodym kształtować charakter,     walczyć z egoizmem, odkrywać radość odpowiedzialnego rodzicielstwa,     uzdalniając do postrzegania miłości i seksu oczyma Boga. Ucząc     systematycznej modlitwy i pozytywnego działania pogłębia sens zaniedbanych     praktyk ascetycznych. Może się stać czynnikiem odrodzenia wspólnej     modlitwy i miłości w rodzinie.
 6. Czy     można podejmować duchową adopcję bez dodatkowych postanowień?
      Tak. Dodatkowe postanowienia nie są obowiązkowe, choć adoptujący chętnie     je podejmują.
 7. Czy     trzeba za każdym razem składać przyrzeczenia?
      Tak.
 8. Czy     można adoptować więcej niż jedno dziecko?
      Duchowa adopcja dotyczy jednego dziecka.
 9. Czy     wiemy jakiej narodowości będzie dziecko?
      Nie wiemy. Imię dziecka zna jedynie Bóg.
 10. Skąd     pewność, że Bóg wysłucha mojej modlitwy?
      Naszą pewność opieramy na wierze we Wszechmoc i nieograniczone     Miłosierdzie Boże. Bóg jest Dawcą Życia i Jego wolą jest, by każde poczęte     dziecko żyło i było otoczone miłością rodziców.
 11. Czy     jest grzechem, jeżeli danego dnia zapomni się odmówić modlitwę?
      Zapomnienie nie jest grzechem. Grzechem jest świadome i dobrowolne     zlekceważenie składanego Bogu przyrzeczenia.
 12. Czy     przerywa się duchową adopcję, gdy zaniedbało się modlitwę przez dłuższy     czas?
      Długa przerwa (miesiąc, dwa) przerywa duchową adopcję. Należy wtedy     ponowić przyrzeczenie i starać się je dotrzymać. W wypadku krótkiej     przerwy należy duchową adopcję kontynuować, przedłużając modlitwę o     opuszczone dni.
 13. Czy     duchową adopcję mogą podejmować osoby żyjące w związkach niesakramentalnych?
      Tak, podobnie jak i osoby rozwiedzione.
 14. Czy     przyrzeczenia duchowej adopcji muszą być składane w formie uroczystej,     wyłącznie w kościele w obecności kapłana?
      Wskazane jest, by przyrzeczenia były przeprowadzane uroczyście, chociaż     można je złożyć także prywatnie.
 15. W jaki     sposób można złożyć przyrzeczenia prywatnie?
      Odczytać formułę przyrzeczenia (najlepiej przed Krzyżem lub obrazem) i od     tego momentu przez kolejnych dziewięć miesięcy odmawiać jedną dowolnie     wybraną tajemnicę różańca oraz modlitwę w intencji dziecka i rodziców. Dla     zapamiętania dobrze jest zapisać datę rozpoczęcia i zakończenia modlitwy.
 16. Jak     krzewić modlitwę duchowej adopcji?
      Można wspierać Dzieło Duchowej Adopcji przez np.:
      – pozyskać osoby zainteresowane duchową adopcją,
      – postarać się o zgodę księdza proboszcza na przeprowadzenie przyrzeczeń     duchowej adopcji w kościele,
      – skontaktować się z ośrodkami duchowej adopcji, gdzie można uzyskać     materiały, pełne informacje oraz pomoc w przeprowadzeniu przyrzeczeń.
CEREMONIAŁ UROCZYSTOŚCI PRZYRZECZEŃ

Uroczystość przyrzeczeń odbywa się podczas Mszy Świętej, po złożeniu wyznania wiary. Po odmówieniu Wierzę w Boga OPIEKUN kandydatów do ślubowania zwraca się do celebransa:
Ojcze, obecni tu kandydaci pragną podczas tej Eucharystii, w uroczystość Maryi Panny, złożyć przyrzeczenia, które zapoczątkują Duchową Adopcję dzieci zagrożonych zabiciem w łonie matki.

CELEBRANS:
Przychylam się do Waszej prośby, ponieważ pragniecie bronić tym sposobem życia nie narodzonych dzieci, którym grozi zagłada. Przystąpcie do ołtarza, żeby złożyć przyrzeczenie.
Wszyscy adoptujący podchodzą bliżej ołtarza.

CELEBRANS:
Pokornie prośmy Boga Ojca, aby nasze siostry i bracia mogli wypełnić swoje zobowiązania i tym sposobem stać na straży życia poczętych, jeszcze nie narodzonych dzieci. Prośmy Ducha Świętego o dar wytrwania dla tych, którzy będą przyrzekać.

HYMN DO DUCHA ŚWIĘTEGO – śpiew:
O Stworzycielu, Duchu, przyjdź.

CELEBRANS:
(zwraca się do osób przyrzekających)
Drodzy siostry i bracia! Będziecie stać na straży budzącego się życia ludzkiego. Poprzez szczególną modlitwę i umartwienia pomożecie Kościołowi w walce z szatanem, namawiającym do zabicia dziecka poczętego. Niech każdy z was, posłuszny Duchowi Świętemu, który was natchnął do tego duchowego daru, broni "swojego" jednego dziecka; niech osłania je przed rękami zabójców; niech nad każdym adoptowanym dzieckiem będzie wasza modlitwa, Komunia św., post i ofiara, abyście w tym znajdowali radość i moc i codziennie składali przez Jezusa Chrystusa duchowy dar - Duchową Adopcję.
Następuje zapalenie świec.

CELEBRANS:
Przyjmijcie Światło Chrystusa. Niech światło Chrystusa chwalebnie Zmartwychwstałego rozproszy ciemności naszych serc i umysłów.
Celebrans zapala od paschału świecę i przekazuje ją składającym przyrzeczenia, tak aby wszyscy mogli zapalić swe świece.

CELEBRANS:
Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie.
Rozpoczyna się składanie przyrzeczeń Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego.

CELEBRANS odczytuje kolejne fragmenty przyrzeczenia, które adoptujący na głos powtarzają:
 • Najświętsza Panno, Bogarodzico Maryjo,
 • wszyscy Aniołowie i Święci,
 • Wiedziony pragnieniem niesienia pomocy w obronie nienarodzonych
 • postanawiam i przyrzekam,
 • że od dnia 25 marca (dzień może być przesunięty ze względu na okres liturgiczny w Kościele)
 • w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego
 • biorę w Duchową Adopcję jedno dziecko,
 • którego imię jedynie Bogu jest wiadome,
 • aby przez dziewięć miesięcy, każdego dnia,
 • modlić się o uratowanie jego życia
 • oraz o sprawiedliwe i prawe życie po urodzeniu.
 • Tymi modlitwami będą:
 • jedna tajemnica różańca,
 • moje dowolne postanowienia
 • oraz modlitwa, którą, dziś po raz pierwszy odmówię:
Wszyscy razem z celebransem:
Panie Jezu – za wstawiennictwem Twojej Matki Maryi, która urodziła Cię z miłością, oraz za wstawiennictwem św. Józefa, człowieka zawierzenia, który opiekował się Tobą po urodzeniu – proszę Cię w intencji tego nienarodzonego dziecka, które duchowo adoptowałem, a które znajduje się w niebezpieczeństwie zagłady. Proszę, daj rodzicom miłość i odwagę, aby swoje dziecko pozostawili przy życiu, które Ty sam mu przeznaczyłeś. Amen.

CELEBRANS:
Módlmy się. Boże, Źródło życia i dobroci! Ty posłałeś Syna Swego, Słowo Życia – wysłuchaj prośby nasze, a tych, którzy złożyli dzisiaj przyrzeczenia, racz pobłogosławić i spraw, aby przy pomocy Twojej łaski zachowali to, co przyrzekali. Przez Chrystusa Pana naszego.
Parafia św. Mikołaja w Bydgoszczy
Strona w sieci od 1 lipca 1999 r.
Wróć do spisu treści